People

Faculty

Rick Bilonick
Visiting Professor
412-624-8099
Henry W. Block
Professor Emeritus
412-624-8369
Carl Bodenschatz
Senior Lecturer
412-624-9085
Kehui Chen
Assistant Professor
412-624-8719
Yu Cheng
Associate Professor and Interim Chair
412-648-1851
Leon J Gleser
Professor Emeritus
412-624-3925
Bryan Harmon
Part-Time Instructor
Satish Iyengar
Professor
412-624-8341
Sungkyu Jung
Associate Professor
412-624-9033
Calvin Lutz
Part-Time Instructor
Lucas Mentch
Assistant Professor
412-624-8730
Ruth Mihalyi
Part-Time Instructor
Kari Nelson
Part-Time Instructor
Bryan Nelson
Visiting Lecturer
412-624-8729
Paul Noroski
Part-Time Instructor
Eric Perry
Part-Time Instructor
Nancy Pfenning
Senior Lecturer
412-624-8336
Zhao Ren
Assistant Professor
412-648-9382
Jean-Fran├žois Richard
Distinguished University Professor of Economics, Department of Economics
412-648-1750
Allan R Sampson
Professor
412-624-8372
Thomas H Savits
Professor Emeritus
412-624-8371
Paul Scott
Visiting Professor
David S Stoffer
Professor
412-624-8496
Meredith Wallace
Assistant Professor, WPIC

Staff

Marcie Conrad
Sr. Sponsored Projects Administrator
412-624-2338
Nicollete Knight
Department Coordinator
412-624-1674
Denise Korzon
Academic Administrator
412-624-8280

Graduate Students

Dane Alabran
John Barroso
Isaac Briskin
Xiaoyun Cai
Ling-Wan Chen
Tim Coleman
Jixuan Duan
Yang Feng
Tyler Folta
Nico Gabriel
Xing Gao
Chen Gong
Nick Granered
Carly Izadore
Xiaoyu Kang
Ryan Kelly
Bryan Ketterer
ByungWon Kim
Jacob Leisey-Barch
Yu Liu
Jiashen Lu
Brian Lynch
Anirban Mitra
Heaun Moon
Bowei Ouyang
Channing Parker
Wei Peng
Yang Qu
Brennan Register
Brian Rooks
David Strasser
Bang Wang
Zheng Wang
Sean Whaley
Jiayi Xu
Wuxin Yang
Bowen Yi
Zhang Zhang
Peiliang Zhang
Rong Zhang
Siyu Zhou
Xiaonan Zhu